به تو می اندیشم

به تو

ای انسان عینکی معاصر

به تومی اندیشم

به عینکهای دودیت

 وبه وسعت دیدت

به امتداد نگاهت

دور بینی

نزدیک بین

آستیگمات

یا اصلانمی بینی

 

وبرای رد گم کردن من

چشمهایت را

درپس آن عینکهای دودی

 پنهان نموده ای

 

به تو می اندیشم

و به این سؤال

که :آیا

عینک

 محصول سنت است

یا مدرنیسم

وآیا باعینک چیزی حل خواهد شد

 

آیا میدانی مخترعین عینک

 به چه نام می خوانندت ؟

حیوان ناطق؟!!!

ودریغا ........

 

عینک یا عقل؟

عینک یا عقل؟

عینک که آمد

عقل

رام چشمهای دریده شد

وانسان تنها

حیوانی ناطق

ودیگر هیچ!!!