گل نرگس ،گل نرگس تن تو

صفا داره صفا پیــــراهن تو

سعادت می دهی یک دم ببویم

پراز بوی خدایه دامـــــن تو