مثل یک قطره، ولی دریایی

بگــذراز خویش اگر شیدایی

سوزچون شمع شبی راتواگر

طالب روشنــــی فـــــردایی

همت تست عصایی که به آن

راه توفیــــــق دمی پیمـــایی

شبنـــم صبح سعـادت دل تو

مثل یک قطره ،ولی دریایی