یاد تو به باغ و محفـــلم می شکفد

عشق تو درون این دلم  می شکفد

تا می شنوم صــدای نرگس،نرگس

ناگــه، ناگــه گل از گلم می شکفد