گل نرگس گل نرگس،صبوری

نــداره این دلم از رنــج دوری

تو کی می آیی ای زیبای خوبم

کنی از کوچه باغ دل عبــوری