ســر کــــوه بلنـــدی داد میزد

تمــام عشـــق را فریــاد میزد

دل من بودونقش روی شیرین

به نوک تیشــــه فرهــاد میزد