تقدیم به بهترین مادر دنیا

بوسه بر دستان ِمــــادر میزنم

بوسه برآن شاخه های سبزِسبز

بوسه بر آن بالهای مهـــــربان

بوسه بر آن آشنـــای سبز ِسبز

 

 

مــــادر من سرو ِباغ زندگـــی

یک جهان مهراست دردستان او

از لبانش می تراود حرف عشق

حرفها گوید مـــرا چشمــــان او

 

 

مــادرم دریاست ،دریا مـــادرم

مـوج زیبـــای نگاهــــش دیدنی

خنده می کاردبه رویم لحظه ها

غنچـــه لبخنـــدهایش، چیــــدنی

 

 

مــــادرم چون باغبـــانی سالها

می فشــــاند بردلم بذر نگـــــاه

من بهاری میشومِ، چه سبز ِسبز

تا نگـــاهم می کنـــد او، گاه گاه

 

 

مادر من یاس ،شب بو ،نسترن

زندگــی زیباست با او سالــــها

بوی ِخوب ِزندگی در دامنـــش

می گشاید مهــربان چون بالـها

 

 

مادرم،آیینه ای سرشــــار ِشوق

کاندرو خود را تماشـــا می کنم

می نشینم لحظه هایی روبروش

خویش را اینگونه پیــدا می کنم

 

 

ای خدا ای مهــر مطلق ،مادرم

آیـــه ای از مهـــربانیهای تست

زیــر ِپای ِاو بهشــت ِجــــاودان

خود نشــانی از نشانیهــای تست