می دود درچشم من آهوی شوق

یک چمن عشقست گویی دیده ام

می خرامـــد برتــن زیبــــای تو

 آهــــوی شوقــم، ترا بوسیده ام