گل نرگس گل زیبـــای نابم

بـــرای دیدنــت در التهــابم

شب جمعه شدوبوی توپیچید

خراب اندر خراب اندر خرابم

***

...وظهرجمعه شدیارم نیامد

 نگــار نـــاز و دلـــدارم نیامد

چه سرزد از من دیوانه امروز

که آن دلبــر به دیدارم نیامد