گل نرگس گل زیبای احمد

گل زیبای بی همتای سرمد

نزاده مـــادر گیتی چنان او

بجز تمثــال زیبای محمـــد(ص)