گل نرگس گل نرگس بلایــی!

همـــه داننـــد خیلی باصفایی

به پشت پرده اینسان می بری دل

چه می سازی اگرکه رخ نمایی !