دوباره عشق دوباره سحر دوباره امید

دوباره شوق دوباره غـزل دوباره نوید

اگر که دست به دستم دهی دوباره شود

تمـــام زندگیـــم پر زلحظه های سپیــد

بیاکه باهم ازاین کوچه بگذریم به شوق

چو مـــژده داده دلم موسم بهــــاررسید

بیــــا که باغ صـــلا می دهد بهـــار بیا

بیـــا چکاوک زیبا بخــوان ترانه عیــــد