این جمعه هم نیامدی آقا چــرا بگو؟

سوگنـدمی دهم به خــدا باصفـا بگو

این جمعه هم نیامدی آقا دلم شکست

ماندم غریب عاشق وتنهادلم شکست

این جمعه هم نیامدی دیوانه شد دلم

از خویشتن بریدم و بیگانه شد دلم

این جمعه هم نیامدی آقا سکوت بود

سهم دودست خالی من هم قنوت بود

این جمعه هم نیا مدی آقا نجیب ناز !

دردستهام هدیه کنی سرخ سیب ناز

پر دستهای خواهشم از التماس بود

آقا ببخــش ارچه دلــم ناسپــاس بود

آقا ببخــش کاستی ازمــن هـــر آنچه هست

این هدیه ام زخوشه وخرمن هرآنچه هست

گندم که نیست،هست پرازجوجوال من 

شرمنــده ام بیا ونظـــر کن به حال من

این جمعه هم نیامــدی آقا گناه من

پیداست هم زوسعت اندوه وآه من

.....................

جوال :یک نوع گونی که غلات رو درون آن ذخیره می کنند