از پیچ کوچه

                می گذرم

لبخندی ملیح

                درقاب پنجره ای

                                      تصویر می شود

ودل

 می رود

             به فراسوها

برباد

           باشلال گیسوها