درباغچه مان شکفت،خرمن خرمن

آلالــــه و یاس ولالـــه ، دامن دامن

می خواند چکاوکی سحر ،گاه فلق

برخیــــزکه شد بهـــار ،بهمن بهمن