گل نرگس بیا تا بو کنم من

نظربر خرمن گیسو کنم من

به پیش پای تو با مژه هایم

تمام کوچه را جارو کنم من