عین شـبنم زلال هستم من

عاشق چشم کال هستم من

درحضـــور نگاه آبــی تو

مثل آیــــینه لال هستم من

روی دوشت شلال گیسوها

خیس گیس شلال هستم من

دیدیم خنــده برلبت خشکید

محولبخنــــد کال هستم من

 


تاکشم پربه اوج آبی عشق

خواسـتار دوبال هستم من

آی زیبای بی نظیــر کجا؟

خانه زاد خیــال هستم من

لحظه ای کن درنگ با من باش

عاشقی اهل ِحال هستم من