به جرم ِعشق ِشما،جارمی زنم دل ِخود را

وبعــــد می روم و دار می زنم دل ِ خودرا

دوپاش را به فلک بسته مثل طفل دبســــتان

که بازبان کـــند اقرارمی زنم دل ِ خودرا

همیشه گفته :«ترا دوست دارد» ،اما من

دوباره گرکند اظهار می زنم دل ِ خودرا

گناه ِاوست که اظهـــار می کند این عشق

برای ِاین همه اصرارمی زنم دل ِ خودرا

*

دراین زمانه که عاشق شدن گناه دل است

به جرم ِعشق ِشما، دارمی زنم دل ِخودرا