منتظر

بردر  ایستاده ام

                   به تماشا

می گذری

                ازبرم

                       بی اعتنا


ومن ازخم این کوچه

تا خم آن کوچه

به تمنای سر برگرداندنی

                                  دلخوش

سرک می کشم

می گویم :

« ازستون تا ستون

                        فرج است »