نگاهت کرده منظوری ندارم

دوچشم مست مخموری ندارم

شب وهنــگام تنهــاییم دربـــر

به جززلف تو سنتوری ندارم