نازنیـنا ،تو مثل گلـی، ناز

که نگاهت مــرا می نوازد

تاکسـی روی ماهت ببیــند

برتوعاشق شود ،دل ببازد


صوتِ زیبای ِتومی بردهوش

ازســر ِعاشــــق ِمست اینجا

تاکه می خوانی آواز ازشوق

می روداین دل ازدست اینجا


یک شب آمددوچشمت به خوابم

از تمنا ،پــر،ازعشق ،سرشار

خوانــدم از کنج ِچشم ِتورازی

راز ِآن عشـــق اینک پدیــــدار


بلـــبلا لب به آواز، وا کــــــن

ازســر ِکوچه، دل را صدا کن

روی ِشــــاخ ِدرخـتِ تمنــــــا

لحظه ای با من ودل صـفا کن


هُــــــرم ِیادِ تو دل می گـدازد

هســــت با تودلم تاکه هســـتم

دوسـتت دارم ای خوب، دانـی

می پـرستم تـرا، می پـرســتم