دلم گـــرفته ،دلم بیقـــــرارِ پنجره ها

که هست یارِمن اندرحصارِپنجره ها

به های های ِدلم گوش کن که می شنوی

تمام حجــــم ِدلم سوگـــوارِ پنجره ها

بریز روی بلورین ِدوش،زلفِ شُلال

به نازو عشـوه بیا درکنارِ پنجره ها

چه لحظه هاست که بنشسته ام،عزیزدلم

به شوق ِدیدن ِتو درجـوارِ پنجره ها

تمامِ پنجــره ازســــردیِ ِزمستان پُر

بیا شکوفه بـــزن در بهارِ پنجره ها