شبنمی

صبحدم از گونه گل

 بوسه می چید و

                      آه خورشید

از فراز سر حسرتکده هستی

محو می کرد اورا