تقدیم به ساحت مقدس آقا اباالفضل

دستهای تو

             اگر قلم نمی شدند

کربلا

      که حال

             کربلا

                    نبود

این همه

          شورو حالِ عاشقی

                                   به پا

                                         نبود

حرفی از وفا

               نبود!

*


دستهای تو

             اگر قلم نمی شدند

تشنگی

         نبود

حرفی از خدا
              وبندگی

                      نبود

زندگی

        نبود

*

ذستهای تو

             اگر قلم نمی شدند 

رأس آفتاب

           روی نیزه ها

                            نبود

آتشی

         میان خیمه ها

                             نبود

زینبی

          سفیر کربلا

                         نبود

کودک سه ساله ای

                    درخرابه های شام

                                         مرگ را

                                                 نمی سرود

*

دستهای تو

                 اگر قلم نمی شدند

اینقدر

         حرفی ازتو

                     باوفا

                           نبود

سینه ای

             به عشقت

                           آشنا

                                نبود

*

دستهای تو

           اگر قلم نمی شدند

اینچنین

          به کوچه باغ شهر ما

                                  عَلَم

                                        نمی شدند

*

هر کجا

         که میروم

روشن از حضور تست

                          نور تست

*

ای حقیقتِ فضیلتِ خدا

وعده مان

           به روز ِحشر

                             باوفا

***