شما که غریبه نیستید

چقدردلم می خواهد

اولین باشم

درآن جمعه ی موعود

آنگاه که اوبیاید

وبعد قالب تهی کنم

درابتدای قدمهاش

اولین گوسفندقربانی

دل من باشد