به لطف حضرت حق وعنایات یگانه گل نرگس عالم ،مولا

وآقایم حضرت ولیعصر(عج) بااین پست،تعداد دویتی های

تقدیمی نرگسی از200 گذشت .باشد  که باهمه ی کم وکاستی

ها مقبول قرارگرفته باشد.

 

 

گل نرگس شَو وُ شور وُ شرِمو

خیالت بس که اُفتا در سرِمو

نخفتـُم تا سحر شاید بیایه

به گوش آواز پای دلبرمو

 ***

 

گل نرگس شَو وُ خیل خیالت

دلـُم در اشتیاق چشم کالت

تشی مِن استخونُم گـُر گِرُتِه

تشی که زَی به دل اُو گیس وخالت

 ***  

 

گل نرگس شَو وُ ماه وُ اِسارَه

اِسارَه ی آسمونِه بی شمارَه

ولی هیچِش نداره نور چِی تِه

بِیو شَومَ بکن روزی دوبارَهپ ن:
گِرُتِه: گرفته درگویش لری
زَی:زد
اُ: آن
اِسارَه:ستاره
چی: مثل
شَو مَ: شب مرا