ســری ببریده شد باخنجری سرخ

به زیـر سم اسبان پیــــکری سرخ

میان دشت سرمی داد :«هیهات»

به روی نیزه ای ،تنها،سری سرخ