دلم ای دل ببین دستای بسته

کبوترهای بال وپر شکسته

صدوهفتادوپنج آلاله ی سرخ

به روی دوش دلها دسته دسته

 *

 

 

دلم شیدادلم د ریا  دلم خون

نشسته دربلم برشط کارون

شنیدم دل به دریاها سپردن

صدوهفتادوپنج ماهی مجنون

 *

 

دلم ای دل شکسته ازچه بالت

چرابسته است دستان خیالت

  صدوهفتادوپنج آلاله دیدی

که دریا گشته چشمون زلالت

 *

 

دلم راغرق احساس آفریدند

پرازعطرگل یاس آفریدند

به گاه دلبری درشط کارون

شبان عشق غواص آفریدند