آن خوب سوار دلدل انشاءالله


باسیصد وسیزده گل انشاءالله


می آیددربهارو برخواهدخاست


درباغ طنین بلبل انشاءالله