سرشار از نورحق حرا رابینید

درجلوه ی عاشقی خدا رابینید

اقرأ اقرأ بلند شد از جبریل

مبهوت جمال مصطفی رابینید

***

حق خواسته که دوباره اعجازشود

دروازه ی عشق وعاشقی بازشود

لب بازکن ای محمد ازدوست بخوان

اقرأ اقرأ که عشق آغازشود

 

***

ای مهبط عشق سینه ی پاک شما

مافوق بشر سرشت وادراک شما

دردست توجام عقل وعشق است که شد

سرمست  تمام عالم ازتاک شما

 

***

ای آینه دار هرچه آگاهی ها

دورازتوغروروکبروخودخواهی ها

مبعوث شدی که اززمین برچینی

بارحمت ومهرخویش،گمراهی ها

***

محمودخداشدی محمدنامت

ازروزازل نهاد احمد نامت

اول بشری که حک نموده است به عرش

برلوح سپیدعشق،ایزدنامت