السلام علیک یا سالار قافله عشق

بــرای هدیه ترا این زمان سری دارم

نـشان عاشـــقیم زخم پیــــــکری دارم

اگر قـــبول نمایی وگـــــر نمایـــی رد

به پیشگاه تو شش ماهه اصغری دارم

به وعــــده گاه بلا پانهاده ام کـز شوق

امیـــــد وصل درآغوش دلـــبری دارم

به جرم آنکه به نام توخطبه می خوانم

درون سینه ببین نوک خنجـــری دارم

 


به روی نیزه ودر نینوای عشق ببین

به راه وصل تو ببریده حنجری دارم

به آستان تولب تشنه آمدم زین رو

امید جرعه ای از آب کوثری دارم

به پاس اینکه شود سیر زآب کوثر _من_

کنار علقمه نعش دلاوری دارم

اگر که نیست دوبالش ولی به اوج سما

به شوق پرزده زیبا کبوتری دارم

فکنده اند چودر خیمه ها زکین آتش

ز ِهُرم عشق تو درسینه اخگری دارم

روند گربه اسیری تمام اهل خیام

مثال زینب دلخسته خواهری دارم

بـــرای آنکه رساند پیام حق به جهان

میان قافله ســــالاروســــروری دارم

فــتاده گوشه ویـــرانه های شـام ببین

فــسرده غنچه ای وناز دختـری دارم

زهــــرچه بود تعلق، گذشته ،آمده ام

برای هدیه تـرااین زمان سری دارم