باعرض سلام وتبریک سال نو به محضر همه دوستان وسروران عزیز وارجمند

اسفند رفت وفصل بهاران شروع شد

لبخندگل به بوسه ی باران شروع شد

زد روسری به یکسو بر شانه های عشق

از ابر گیس شرشرباران شروع شد

گاه سحربه محفل عالم به وقت عشق

تسبیح حق به صوت هزاران شروع شد

مستی شروع گشت وچو آب بقا رسید

دلدادگی به وقت خماران شروع شد

گل کرداذان عشق به گلدسته های شهر

گاه وضوگرفتن یاران شروع شد

ازماببرددل که چنین عاشقیم ومست

وقتی نمازپیرجماران شروع شد

***

رندی بگفت عشق به صحرای جمکران

 وز سینه های مردم ایران شروع شد