چند رباعی هم خطاب به شیطان بزرگ اززبان یک ایرانی عاشق:

 

 

ایرانی عاشقم خدا می داند

سرخیل خلایقم خدامی داند

درسینه جزازعشق ندارم داغی

ازنسل شقایقم خدا می داند

 ***

ایرانی عاشقم که جانی دارم

درسینه ام،عشقی،آسمانی دارم                                          

ازعشق به خاک وطنم دل نکنم

تا قطره ی خون درشَرَیانی دارم

 ***

دانی که به چشم مردم ایرانی

تومایه ی ننگ بشری،شیطانی

هرچه فتنه ست درجهان ازشرتست                                 

شیطانی وبلکه پست تر از آنی