تقدیم به انصارالحسین(ع)

هفتادودویاس عشق پژمرده شدند

گفتنـد سـپاس عشق پژمرده شدند

سرسبزترازهمیشه درمحضردوست

رفتندوبه پاس عشق پژمرده شدند