عاشق شده ایم و کارمان، دل دادن

در کوی تو افتخارمان ،دل دادن

وقتی که تو کارآفرین باشی هست

هرآینه کار و بارمان، دل دادن

 ***

حرف ِدل ِبیشمارمان یعنی عشق

درکوچه ی دل،قرارمان یعنی عشق

هشدار به بادش ندهی چون زلفت

سرمایه ی انتظارمان یعنی عشق