باعرض تبریک سالروز آغازامامت حضرت صاحب الزمان (عج) به همه ی ارادتمندان وعاشقان اهل بیت (ع):


آقای من ،سلام ،مبارک امامتت

کوجمعه ای که قد بکشدسروقامتت

مامنتظر که گام نهی برزمین وپُر

گردد بسیط ِعالم ِدل از کرامتت

گاه افق ،عزیز ،به وقت اذان عشق

خواهیم ازیگانه ی سرمد،سلامتت

نازم -که بینی این همه ظلم وفسادرا

ای منتظربه اذن خدا- استقامتت

 گویندآیی وُ قیامت به پا کنی

قامت فرازدارببینم قیامتت

ازمن پذیرحضرت زیبای سبزپوش

تبریک ِسالروز ِطلوع ِامامتت