باعرض سلام محضر دوستان عزیز بعدازچند هفته دوری به حضورانورتان آمده ام با «نرگسی ها »یی تقدیم به آستان نرگسی ترین گل  عالم امکان

گل نرگس شو ِجمعه که می شه

دلـُم دیوونه ی خال ِ تِه می شه

سحر گر پا نهی درکوچه ی دل

قیامت در میون کوچه می شه

 

دوبیتی از دل عاشق برآیه

به شوق وصل روی دلبرآیه

گل نرگس ته دونی که چه مستم!!

بیا !مگذار که عمرم  سرآیه

 

برآیه نرگسی ها از دل تنگ

که دیر از یارِه ، او، فرسنگ فرسنگ

شو و روزازغمش می ناله شاید

نهداین جمعه پا بر این دل سنگ