سهم دلم شده ست ببین بیقراریت

درجمعه های عاشقی،چشم انتظاریت

زیبای روزهای قشنگی که دررهند

کی سرنهم به دامن ِسبز ِبهاریت

زخمی زده ست بردل من هجروسرخوشم

و... عشق می کند دلم با زخم ِکاریت !

من باطناب زلف تو افتاده ام به چاه

برشانه ریزگیسوی چون آبشاریت

این دور،دور ِتست بیا ساقی دلم

پرکن پیاله راکه شود دل خماریت

آیینه دارعشق بیا عاشقی ببین

ای دل فدای این همه آیینه داریت