باعرض تسلیت عاشورای حسینی

برسرنی ها سر خورشیدها را بنگرید

جای دیگر پیکر خورشیدهارا بنگرید

درعطش لبهای هفتادودوخورشیداست اگر

پر ز کوثر ساغر خورشیدها را بنگرید

عرش بااو همنوا در سوگواری آمده

شروه خوان ِ مادرخورشیدهارابنگرید

باغ درباغ این گلستان عاشقی سرداده است

برگهای پرپر خورشیدهارا بنگرید

در کنار نهر اما آب را شرمنده کن

ساقی نام آور خورشیدها رابنگرید

دین ندارید ار هلا آزاده باشیدای گروه

پند ناب سرور خورشیدهارابنگرید

خیمه هادرآتش بیدادتان شدشعله ور

موپریشان دخترخورشیدهارابنگرید

درمیان خیمه ها خورشیددیگرخفته است

اضطراب خواهر خورشیدهارابنگرید