السلام علیک  یا ابوالفضل(ع)

چشمـــان تو آن زمان که گریاندفرات

می رفت وسرودعشق می خواندفرات

دیدند تــمام کوفـــــیان،مشک به دوش

آن ظهـــــر عطشناک لبت ماند فرات