قهوه می نوشم زچشمانت دوفنجان بیشتر
گیسوانت می دهی بربادهرآن بیشتر
آیه های سوره ی لب راتلاوت کن ببین
 آوَرَد دل بر در عشق تو ایمان بیشتر
می کنی نازل تو نعمت چشم تا وا می کنی
می کنداین بنده ی ناشکرکفران بیشتر
زخم ناسوری  که ازلبهات بردل سازشد
می کنی درمان دمی باآن نمکدان بیشتر
سوره های زلف ولب باچشم وابرو ازبرم
بازکن مصحف که خوانم من زقرآن بیشتر
 سالها آورده ایمان به خداییت این دلم
به یقین اکنون رسید ازاهل عرفان بیشتر
سالهافهمیده ام اهل تساهل هستی و
سالها کردم دراینجا بازعصیان بیشتر
ساحرچشمت چها کرده است درعصر دلم
هست سحرچشمهات ازعهد عمران بیشتر
حسرت من نیست حوروباغ رضوان زانکه هست
قاف اندوه من ازاندوه انسان بیشتر