صریح وساده بگویم که دوستت دارم


وبی افاده بگویم که دوستت دارم


وگاه خم شدن سجده درحضورشما


وبرسجاده بگویم که دوستت دارم


قنوت گاه قشنگیست تا طلب بکنم


زدوست باده بگویم که دوستت دارم


سلام آخرمن درصلات باعث شد


که بی اراده بگویم که دوستت دارم


مسافرم که برای زیارت آمده ام


زسمت جاده بگویم که دوستت دارم


قطاردنیارا ترک کرده ام دیری


شدم پیاده بگویم که دوستت دارم


به هرچه حکمت توهست سرنهم بی شک


به شکرداده بگویم که دوستت دارم


سعادتیست که ذکرتوبرلبم جاریست


صریح وساده بگویم که دوستت دارم