به بوم دل کشیدم پیکری  ماه

فرشته ، حور، نیکومنظری ماه

به حوض خانه ام افتاده نقشی

شب است و دل کنار دلبری ماه

***

شب وماهیست زیب حوض ِجونـُم

شراب ازلعل سرخِش می چشونـُم

نمی دونـُم  که  در روی زمینـُم

و یا گویی به بام  آسمونـُم

***

شب و بارون یکریز  نگاهش

طلایی هاله ای برروی ماهش

تعارف می کنه شاید بَر ِه دل

به شهرعشق،چشمون سیاهش

***

شب ویک دل نه صد دل عاشقستـُم

در اقیانوس و بر امواج ِ مستـُم

سوار ِقایق ِعشقه  گل مو

مو محو  نقش کار خالقستـُم