دعا کن دل من ازاینجابگیرد


و سمت نگاه شما رابگیرد


دعا کن دل این عاشق بی سروپا


دراین کلبه بهرتواما بگیرد


سکوت است همراه من نیستی تو


دعاکن برای توتنها بگیرد


اگرچه ندارم سخن درکنارت


نباشی دلم سخت شیدا بگیرد


به موج نگاهت سپردم دلم را


مخواه اینکه توفان به دریا بگیرد


پری ای پری روی رویایی من


نماروکه عشق توبالا بگیرد


توشاهی چه می شدکه گاهی دل تو


برای یکی از رعایا بگیرد


دعا کن دلم درسحرگاه چشمت


خدایا خدایا خدایا بگیرد