دلـــم ای دل،چــــراآقانیامد

به ظهرجمعه ای اینجانیامد

توگویی آب راگل کرده دستی

که یــــــارم ازده بالا نیامد