السلام علیک یاصاحب الزمان یاامام الانس والجان ادرکنی

 

 

گل نرگس
 

            بی تو
 

                                      هرگز

 


 ****
 

 

 

اگرچه هست دنیای عجیبی

وسهم ازعشق مارا بی نصیبی

گل نرگس بگواین عصرازچه

غریبی می کنی با ما غریبی


***

شکایتها کـُنـُم ازبی کسی مو

پُرُم ازعشق ازدلواپسی مو

همی ترسُم بمیرُم می نویسُم

 دوبیتیهای نغز نرگسی مو