درعصراتم چو عاشقی پیشه کنم

شیرین منا به عشق اندیشه کنم

فرهاد شوم سواربرموشک شوق

حک نقش ترا به ماه با تیشه کنم