سیمــــــــای تو آفتاب را معنا کرد

لب تشنگـــــــی تو آب رامعنا کرد

آن ظهر که فتنه اززمان می بارید

شمشــــــیر توانتخاب را معنا کرد