عباس علیست اینکه برخاک افتاد

یا ماه که با پیکر صدچاک افتاد

وقتی افتاد بر زمین از غم او

بس ولوله درجمله ی افلاک افتاد