آن سینه ی پر زعطر احساس کجاست

آن شاخه گل شکسته ی یاس کجاست

افتاده ای ازچه برزمین ،آبت کو

ای مشک بگو که دست عباس کجاست؟!